Effektivisering av befintlig lagerverksamhet

Behov av effektivare lager- och logistikverksamhet

Effektiv och flexibel lager- och logistikverksamhet är en nödvändighet för ett företags lönsamhet och för att kunna hantera svängningar och peakar i försäljningen, särskilt inom e-handel. Ineffektivitet leder både till ökade kostnader, långa ledtider, dålig kundservice och missnöjda medarbetare. I samband med pandemin ökade både efterfrågan och variationerna i efterfrågan betydande för många e-handelsföretag. Med ökade variationer har också behovet ökat av en effektiv lager- och logistikverksamhet.

Ett metodiskt arbete för att finna förbättringsåtgärder

Coacts åtagande blev att identifiera åtgärder och skapa handlingsplan för en effektivare lager- och logistikverksamhet, som möjliggör ökad omsättning, kapacitet och lönsamhet, med bibehållen eller ökad kundservice samt minskad arbetsbelastning på personal. För att få snabb effekt låg fokus på kortsiktiga åtgärder som kan implementeras med så liten påverkan som möjligt på pågående verksamhet, samtidigt som en handlingsplan togs fram för mer långsiktiga förbättringar.

För att identifiera åtgärder genomfördes en objektiv granskning av nuläge, både kvalitativt och kvantitativt, samt benchmark mot liknande verksamheter och best-practice. Nästa steg blev en faktabaserad problem- och orsaksanalys och identifiering av dimensionerande drivare av kostnader och ineffektivitet. Baserat på genomförda analyser kunde förbättringsåtgärder definieras och kostnadsuppskattas, samtidigt som komplexitet och effekt per åtgärd beräknades.

En konkret handlingsplan för 20% ökad effektivitet

Övergripande beskrivning av exempel på förbättringsåtgärder:

  • Optimering av arbetssätt och rutiner på lager och i logistikfunktioner
  • Utveckling av order- och varuflöden mot kund och butik
  • Utveckling av systemstöd och utrustning för plock och pack
  • Förbättrad planering, styrning och uppföljning
  • Balansering av resurser i verksamheten (dvs minimering av över- och underbemanning)
  • Flytt av aktiviteter uppströms i värdekedjan
  • Förtydligande av roller och gränssnitt mellan funktioner
  • Förbättrad lagerstyrning och effektivare varuflöde för bättre lokalutnyttjande

Via tvärfunktionell workshop genomfördes prioriteringar och en handlingsplan skapades. Baserat på förutsättningar och omfattning kunde effektiviseringar på ca 20% identifieras.

Projektresultat baserades på grundlig analys av förutsättningar och dimensionerande data samt god erfarenhet och kunskap av manuella och automatiserade lagerverksamheter. Resultat utvecklades successivt tillsammans med nyckelpersoner hos klienten, vilket gav en löpande förankring och en hög delaktighet.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss