Tillsammans med våra kunder uppnår vi framgångsrika förändringar

Vårt fokus

Vår erfarenhet är att företagens största utmaning är att driva igenom förändring och uppnå det planerade resultatet och inte att formulera en bra strategi. Det stöds även av flera undersökningar. Trots det anlitas konsulter oftast till att ta fram strategier eller göra utredningar. Coact vill stötta våra kunder från definiering av förändringen tills den är genomförd och resultatet är uppnått. Vi anser att vi på så vis skapar störst värde för våra kunder.

Vårt fokus

Vår styrka

För att realisera framgångsrika förändringar kombinerar vi lång erfarenhet av komplexa förändringsprojekt med djup expertis inom Operations & Supply Chain Management. Vi driver projekt faktabaserat och lösningsorienterat, med utarbetade metoder och verktyg för förändringsledning, där vi arbetar med både hårda och mjuka faktorer.

Vår styrka

Så här gör vi skillnad för våra kunder

Utveckling av tjänster

Utveckling av tjänster

Strukturerad kunddriven affärsutveckling som hjälper till att ta fram användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster och produkter.

Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten

Effektivisering innebär att skapa verksamheter så att rätt produkter, med rätt kvalitet och i rätt mängd, vid rätt tid når rätt plats så kostnadseffektivt och resurssnålt som möjligt.

Etablering av produktions- och logistikfastigheter

Etablering av produktions- och logistikfastigheter

Kraven på utvecklingen av produktions- och logistikfastigheter har de senaste åren ökat kraftigt beroende på att dels har anläggningarna högre grad av verksamhetsanpassning och dels att betydelsen i värdekedjan värderas högre än tidigare.

Optimering av rörelsekapital

Optimering av rörelsekapital

Att optimera rörelsekapitalet frigör kapital till bolagets kassa. Pengar som annars varit bundna i för tidigt betalade leverantörsfakturor, utestående kundfakturor eller överlager.

För att förstå mer vad vi gör och hur vi jobbar

Läs om våra case

Vår roll

Våra åtagande utgörs alltid av ett program eller projekt där vi tar en ledande roll för att utveckla nya och förbättra befintliga verksamheter. Strävan i våra åtagande är att ta en utgångspunkt i mätbara förbättringar i resultat- och balansräkning samt kassaflöde.

Vi tar ett helhetsansvar utanför våra expertisområden för att säkerställa att vi får till en faktisk förändring i våra projekt, detta innebär att vi alltid kräver ett tvärfunktionellt arbete och engagemang i de organisationer som vi realiserar strategier och idéer tillsammans med.

Vår metod

Coacts generella metod är indelad i fyra faser. Vårt mål är alltid att arbeta i team (som ledare, supply chain experter eller rena resurser) tillsammans med vår kund och successivt lämna över arbetet till kunden samtidigt som vi fasar ut oss själva. För oss är det viktigt att vara delaktig i kundens verksamhet genom alla fyra faser för att säkerställa att lösningen implementeras och lämnas över tryggt och metodiskt.

Coacts grundpelare för projekt- och förändringsledning

Vår filosofi är att lärande och involveringen är en viktig del i projektet för att skapa förankring och långsiktig förändring.

Samsyn och samarbete

För oss på Coact är en grundbult att ha ett nära samarbete och djup förankring med kunden och dess organisation. Det ger en gemensam plattform för förståelse och samsyn kring orsaker bakom förändringsbehovet samtidigt som det banar vägen för en varaktig förändring.

Samsyn och samarbete

Aktivitetsbaserat och lösningsorienterat

Komplexa frågeställningar och situationer behöver brytas ner till hanterbara aktiviteter sett till både tid och omfattning. Detta säkerställer en tillåtande projektkultur med momentum och framdrift samtidigt som det ger underlag för en effektiv avvikelsehantering och acceptans för misstag. Vi på Coact anser att det är viktigt att våga testa och våga göra fel för att sen hitta rätt.

Aktivitetsbaserat och lösningsorienterat

Mätning och utveckling

Coact strävar efter att konkretisera framdrift och utveckling i form av mätning av operativa påverkbara nyckeltal. Med hjälp av veckovis uppföljning av nyckeltalen formas en resultatorienterad projektgrupp med en säkerställd känsla av framgång.

Mätning och utveckling