Rörelsekapitalsoptimering

Tillväxtstrategier förutsatte effektivisering av rörelsekapital

Företaget, med produktion och säljbolag över flera länder i Europa, hade identifierat ett strategiskt behov av tillväxt över de kommande åren. För att möjliggöra tillväxten var det nödvändigt att, dels kortsiktigt, frigöra kapital, men också att långsiktigt arbeta mer kapitaleffektivt.

Planering och initiering av projekt

Ett kvantifierat mål att över 1,5 års tid reducera rörelsekapitalet med 35% sattes upp och arbetet initierades med att utvärdera samtliga affärsområden och de största produktionsenheterna. Utvärderingen gjordes utifrån rörelsekapitalskomponenterna lagerbindning, leverantörsskulder och kundfordringar. Detta i syfte att etablera en samsyn kring nuläget och identifiera aktiviteter att prioritera.

Utrullning av program för effektiviserat rörelsekapital

Efter att nuläget definierats initierades ett brett utrullningsprogram som involverade:

  • framtagning av digitalt stöd för att stötta förändringen och ta datadrivna beslut;
  • utbildning och gemensamt framtagande av aktiviteter med uppföljning i syfte att reducera rörelsekapitalet.

I det digitala stödet inkluderades:

  • en dashboard för månatlig uppföljning av rörelsekapitalskomponenterna per resultatenhet;
  • en lagerstyrningsmodell för dimensionering av konsumtion- respektive säkerhetslager;
  • samt ett analysverktyg av leverantörsbas och betalningstider för olika affärsområden

I strömmen kopplad till utbildning och aktivitetsframtagning etablerades ett nära samarbete med involverade resultatenheter, ett krav för att förstå nuvarande arbetssätt och förankra förbättrande aktiviteter samt säkerställa långsiktighet i de förändringar som utförs.

Resultat och huvudsakliga förbättringsaktiviteter

Över projektets gång etablerades en förståelse och medvetenhet kring rörelsekapital i organisationen, där tydlig kommunikation, utbildning och säkerställande av ägandeskap var de största framgångsfaktorerna. Det kvantitativa målet på 35% reduktion uppnåddes och visade potential för fortsatt positiv utveckling. Aktiviteterna med störst påverkan var harmonisering av leverantörsbas (med förlängda betalningsvillkor), hantering av artiklar med låg omsättningshastighet samt förbättrad lagerstyrning.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss