CSRD - En ny era inom hållbarhetsrapportering

Inledning

I takt med EU:s gröna omställning lanseras Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en viktig nyckel till ökad transparens och ansvar inom företag. CSRD markerar en ny era där företags rapportering om hållbarhetsåtgärder stärks och detaljeras. Och till sist kan antas bli lika självklar som en resultat- och balansräkning.

Vad är CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett EU-initiativ som utvidgar och fördjupar kraven på företags rapportering om hållbarhet. Det tar vid där Non-Financial Reporting Directive (NFRD) slutade, och inkluderar på sikt även mindre företag.

Vem påverkas?

CSRD ställer krav på alla stora företag inom EU, inklusive noterade företag, banker och försäkringsbolag. Det innebär att ett betydligt större antal företag nu måste uppfylla nya och mer omfattande rapporteringskrav.

Huvudkomponenter i CSRD

CSRD är mer än bara ett nytt regelverk; det är en förändring i själva kärnan av företagsrapportering. Här är de huvudkomponenter som CSRD omfattar:

Utvidgad rapporteringsomfattning

CSRD breddar räckvidden av den rapportering som företag behöver göra. Detta inkluderar inte bara finansiell information utan också detaljer avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG = Environmental, social and governance). Företagen förväntas ge en heltäckande bild av sin påverkan på miljön och samhället, vilket inkluderar allt från utsläpp och resursanvändning till arbetsförhållanden och anti-korruptionsåtgärder.

Obligatorisk säkerställande av rapporter

En annan betydande förändring är kravet på att hållbarhetsrapporter ska granskas och säkerställas av en tredje part. Detta steg syftar till att öka trovärdigheten i rapporteringen och säkerställa att de uppgifter som rapporteras är korrekta och tillförlitliga.

Standardiserade rapporteringsformat

För att göra rapporterade uppgifter jämförbara och lättillgängliga, inför CSRD standardiserade rapporteringsformat. Dessa standarder kommer att underlätta för intressenter att analysera och jämföra informationen, vilket är en avgörande del i att utvärdera företagens hållbarhetsprestanda.

Integration med befintliga ramverk

CSRD är inte isolerat från andra rapporteringsstandarder och ramverk. Det bygger på och kompletterar befintliga initiativ som GRI (Global Reporting Initiative) och TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) för att skapa en sammanhängande och omfattande rapporteringsstandard.

Konsekvensanalys och framtidsplanering

En viktig del av CSRD är att företagen måste bedriva en konsekvensanalys av sin verksamhet på hållbarhetsområdet och utveckla en handlingsplan för att adressera identifierade risker och möjligheter. Detta innebär att företagen måste sätta upp konkreta mål och rapportera om framstegen mot dessa mål, vilket främjar en ständig förbättring och utveckling inom hållbarhet.

Genom dessa huvudkomponenter syftar CSRD till att skapa en mer hållbar och transparent ekonomi i EU, och ger företag verktygen och ramverket för att bidra positivt till den gröna omställningen.

Dubbel väsentlighetsanalys

Dubbel väsentlighetsanalys innebär att företag analyserar och rapporterar hur de påverkar samhället och miljön samt hur hållbarhetsfrågor påverkar dem. Detta bidrar till en mer genomtänkt rapportering.

Sammanlänkning med andra lagstiftningar

CSRD är en del av EU:s bredare hållbarhetsramverk och kopplas samman med andra viktiga initiativ som EU:s Green Deal och Taxonomiförordningen.

Digital rapportering

CSRD inför krav på digital rapportering, vilket gör hållbarhetsdata mer tillgänglig och lättanalyserad, bidragande till ökad transparens och effektivitet.

Tidsplan och övergångsperiod

CSRD introduceras gradvis enligt följande schema:

Räkenskapsår Företagstyp Rapporteringsår
2024 Noterade företag >500 anställda (under NFRD) 2025
2025 Företag med två kriterier uppfyllda (“Över 40 miljoner euro i nettomsättning”, “Över 20 miljoner euro i balansräkning” och “Över 250 anställda”) 2026
2026 Noterade SME, små kreditinstitut, vissa försäkringsföretag 2027

Slutsats

CSRD:s genomförande är en viktig del i att uppnå EU:s hållbarhetsmål, och för företagen innebär det en ökad ansvarighet och transparens i deras hållbarhetsarbete.

Coacts perspektiv

I vår roll som strategiska partners genomför vi på Coact regelbundna bedömningar som innefattar konsekvensanalyser för att förstå hur resultat- och balansräkningar påverkas av de förändringar vi genomför i våra projekt. Med införandet av CSRD, ser vi en naturlig utveckling i våra tjänster där vi inte bara fokuserar på den finansiella påverkan utan även inkluderar hållbarhetsaspekterna som är avgörande för modern verksamhetsledning.

CSRD:s krav på framtidsinriktad planering, med tydliga mål och handlingsplaner, harmoniserar med vår kärnkompetens. Vi har den verksamhetsnära expertisen inom supply chain management som krävs för att hjälpa organisationer att inte bara skapa, utan även verkställa de planer som är nödvändiga för att uppnå verklig och mätbar förändring.

Med tanke på ökat fokus på hållbarhetsrapportering, ser vi på Coact även betydelsen av att noggrant övervaka och ständigt förbättra försörjnings- och värdekedjor. Det är avgörande att inte bara bibehålla transparens i nuvarande kedjor, utan också att proaktivt utforska och integrera mer hållbara alternativ för framtiden. Denna strategiska inriktning säkerställer att organisationer är väl rustade för att möta både dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar.

Internt har vi på Coact tagit ett steg mot att mäta och förbättra vår egen hållbarhetspåverkan. Som en del av detta engagemang har vi valt att börja använda Business Carbon Calculator från Normative, ett verktyg som stödjer transparens och lättillgänglighet för hållbarhetsdata för mindre företag. Detta är bara början på vår resa mot att inte bara förespråka, men också leva upp till de höga standarder som CSRD förespråkar.