Effektivisering av verksamheten

Balansering mellan aspekter för att uppnå effektivisering

För Coact innebär effektivisering att skapa och modifiera verksamheter så att rätt produkter, med rätt kvalitet och i rätt mängd, vid rätt tid når rätt plats. Målet är att detta görs så kostnadseffektivt och resurssnålt som möjligt utan att verksamheten binder onödigt kapital i processerna.

Coacts metod för att genomföra effektiviseringsåtgärder

För att framgångsrikt genomföra effektiviseringsåtgärder behöver hänsyns tas till nedan sju direkt och indirekt påverkande aspekter. För att lyckas behöver dessa balanseras mot varandra, vilket Coact gör genom att dels värdera dessa i form av påverkan på resultat- och balansräkning, dels enligt företagets strategi och position i värdekedjan.

Målsättning och utförande av hur aspekterna ska balanseras och prioriteras är kritiskt i alla våra projekt, men beroende på kundens behov varierar fokus och därmed projektets leverabler. Som exempel har Coact genomfört projekt helt eller delvis i syfte att:

  • Effektivisera material- och tjänstekostnader genom inköpsfunktionen
  • Minimera drift- och anläggningskostnader
  • Optimera bundet kapital
  • Säkerställa tillgänglighet och optimalt utnyttjande av resurser i hela kedjan
  • Kvalitetssäkra processer
  • Minimera risker
  • Optimera affärsmodeller och prissättning

Tidsaspektens påverkan på projektupplägg

Tidsaspekten i en effektiviseringsåtgärd är viktig för hur projektet läggs upp. I ett kortsiktigt effektiviseringsperspektiv läggs störst fokus på kostnader och kassaflöde för att få snabba resultat.

För långsiktiga effektiviseringsåtgärder finns även tid att skapa stabila verksamheter och processer. Det gör att verksamheter kan hantera inre och yttre störningar både i marknaden, driftsförutsättningar och i leverantörsnätverket. Instabila processer och låg kvalitet leder oftast till högre tidsåtgång och kostnad eller i värsta fall sämre kvalitet och/eller service till kund.

Vår roll i projekt

Coact driver effektiviseringsprojekt genom en kombination av strategisk vision, analytisk förmåga och omfattande erfarenhet. Vi medverkar gärna i både styrgrupper, programledning och enskilda projekt som experter och resurser.

Vårt fokus är att strukturera rätt åtgärder, verkställa åtgärderna och möjliggöra uppföljning av effektiviseringsåtgärderna.

Vi supporterar våra klienter från strategier till operativt genomförande genom ett “end-to-end perspektiv”, från leverantör till slutkund. Fokus för att uppnå önskvärda resultat av effektiviseringsåtgärderna är att genomföra förbättringar i hela värdekedjan och nödvändiga förändringar av förutsättningar. Ofta hittar vi de stora effektiviseringarna i gränssnitten snarare än i själva funktionen, det kan vara gränssnittet mellan bolag och mellan funktioner inom bolaget.

Coact driver effektiviseringsprojekt över hela försörjningskedjan och i bolagens alla nyckelfunktioner.

Effektiviseringsåtgärders grundkomponenter

Supply Chain-strategi

Vid arbete med kundens supply chain-strategi görs först en värdebaserad genomgång av hela den existerande värdekedjan. Därefter utformas den nya strategin som är designad utifrån kundens befintliga verksamhet och framtida målsättningar. Viktiga områden som berörs i design av strategin är nätverksdesign och -optimering, leveranserbjudande och hållbarhet.

Supply Chain-strategi

Planering, inköp, produktion, lager och transport

Inom samtliga steg från leverantör till slutkund kan vi hjälpa verksamheter och organisationer från design till implementering och etablering av nätverkslösningar, strategier och systemstöd. Tillsammans med kundens organisation kan vi utveckla nya och förbättra befintliga delar av verksamheten med fokus på mätbara operationella nyckeltal.

Planering, inköp, produktion, lager och transport

Visibilitet och digitalisering av Supply Chain

Ökad globalisering och kostnadsmedvetenhet driver på utvecklingen av kontroll och monitorering av flöden. Med hjälp av digitalisering kan visibiliteten öka och därmed ge aktören ytterligare insikter i sin verksamhet. Coact kan hjälpa kunden att skapa en prestationsstyrd verksamhet baserat på KPIer med hjälp av anpassade dashboards, uppföljningsrutiner samt mjukvara. Utöver detta kan vi optimera och simulera flöden, skapa bevakning och synlighet i leveranskedjan samt utforma hållbarhetsrapporter.

Visibilitet och digitalisering av Supply Chain

Hör gärna av dig för att diskutera era utmaningar

Kontakta oss