Etablering av produktions- och logistikfastigheter

Utveckling av produktions- och logistikfastigheter kräver bred kompetens i projektgruppen

Att anlägga produktions- och logistikfastigheter är idag mer komplext än tidigare, fler faktorer ska vägas in och fler arbetsströmmar skapas för att hantera dessa.

  • Större fokus på effektiva flöden leder till ökat behov av närhet till infrastruktur, större grad av verksamhetsanpassningar samt att även storleken på fastigheter ökar. Det tillkommer dessutom hållbarhetskrav och hårdare restriktioner för exploatering av ny industrimark.
  • Kraven på utvecklingen av logistikfastigheter har de senaste åren ökat kraftigt beroende på att lagrets betydelse i värdekedjan värderats högre än tidigare. Lagrets primära funktion har skiftat från ren produktlagring till flödeshantering.

Arbetsgrupper som saknar helhetsbild tappar fokus på totaleffektiviteten

Många anläggningsprojekt inom logistik har ett splittrat fokus, med flera arbetsgrupper som optimerar sitt eget undersystem. När inte hela försörjningskedjan analyseras finns en ökad risk att totaleffektiviteten blir lidande.

Ofta har fastigheten redan projekterats utan att verksamheten har varit inblandad. Det innebär att man har en tomt och kanske till och med en byggnad som är väl belägen, men inte optimerad för verksamheten och resultatet blir en kostsam suboptimering.

En holistisk approach och övergripande ägarskap är nyckeln till lyckade etableringar

Utöver att fokusera på fastighetens läge, måste man se till dess utformning. Det gäller oavsett om den är avsedd för lager eller produktion.

Utformningen måste:

  • passa verksamheten
  • erbjuda effektiv flödeshantering
  • utgöra en trivsam arbetsplats

Coact har mångårig erfarenhet av produktions- och logistikfastighetsutveckling från många branscher

Coact har stor erfarenhet av att leda och driva utvecklingen av anläggningsprojekt för att möta kunders behov inom många olika branscher.​ Vi hjälper våra kunder i resan från tidiga konceptuella faser genom projektering till genomförande, driftsättning och effekthemtagning. Genom ett nära samarbete får vi förståelse för behov och målbild som därefter Coact realiserar.​ Vår samlade leveransförmåga bygger på alla de projekt vi genomfört och att vi för våra erfarenheter vidare.

Coacts leveransförmåga inom produktions- och logistikfastighetsutveckling

Hör gärna av dig för att diskutera era utmaningar

Kontakta oss