Optimering av rörelsekapital

Flera drivare till att se över sitt rörelsekapital

Det finns flera anledningar till att se över sitt operativa rörelsekapital, inte minst i en tid med ökande kostnad för kapital. När räntorna stiger, ökar också kostnaden för att vara bank åt sina kunder och leverantörer. Det kostar också mer att ha för stora lager eller fel varor i lager.

En svällande balansräkning är ett tecken på att en organisations operationella processer inte är optimerade. Balansräkningen bär ofta spår av bristfällig uppföljning och efterlevnad av interna processer och ibland saknas den underliggande processen helt.

Det kan leda till obalans mellan villkoren till sina kunder och villkoren till sina leverantörer. Stora lager kan, i sin tur, innebära att man byggt buffertar för att hantera brister i sin leverantörskedja, eller att man inte klarat av att optimera lagerhållningen för sin marknad.

Att optimera rörelsekapitalet frigör kapital till bolagets kassa. Pengar som annars varit bundna i för tidigt betalade leverantörsfakturor, utestående kundfakturor eller överlager.

Hur kan vi på Coact stötta med att förbättra ert rörelsekapital?

Vi har historiskt genomfört ett flertal projekt i syfte att optimera utvalda eller samtliga rörelsekapitalskomponenter. Oavsett projektets omfattning genomförs en behovsanalys genom att utvärdera rörelsekapitalskomponenterna. Analysen grundas i företagets förutsättningar och målsättning i beaktande. På så vis identifieras var behovet eller potentialen är som störst för optimering. Projektets omfattning definieras beroende på analysens utfall och därefter kan arbetet i princip delas upp i tre generiska faser (men beroende på behov modifieras och exkluderas delar av dessa):

 1. Nulägesanalys och planering: Den första fasen syftar till att kvantifiera och kartlägga nuläget för rörelsekapitalet. Detta görs genom analys och sammanställning av historiska transaktionsdata samt intervjuer med nyckelpersoner om processer och metoder. Efter analysen kan samsyn skapas kring vilka aktiviteter och mål som bör prioriteras, för att få största möjliga effekt.
 2. Implementering: Med samsyn kring nuläget och målsättningar inleds andra fasen, som i huvudsak syftar till att realisera målsättningar. Detta arbete innebär nära arbete med kundens organisation i att först detaljera en aktivitetsplan och därefter genomföra dessa. I detta arbete är det inte ovanligt att vi utvecklar uppföljningsmodeller för att mäta progress samt håller utbildningar för att öka förståelsen i organisationen.
 3. Uppehållande: Den sista och avslutande fasen säkerställer att organisationen kan fortsätta arbetet i egen regi och att de förbättringar som realiserats består också i framtiden. Coact agerar ofta coachande och supporterande i den avslutande fasen.

Rörelsekapitalprojekt genererar ofta ytterligare relaterade resultat. Några exempel är:

 • Kassaflödesprognos
 • Implementerad S&OP
 • Definierade principer och stöd för lagerstyrning
 • Effektiviserad collection process
 • Rekommendationer till förhandling och strategiskt inköp
 • Förankrad ”Cash culture” i organisationen
 • Sortiment- och kategoristrategier
 • Ledtidsreduktion från beställning till leverans

Exempel vattenfall för operativt rörelsekapital

Rörelsekapitalets komponenter

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra

Genom att betala sina leverantörer tidigare än nödvändigt, tar man en större del av risken och ligger ute med mer pengar än nödvändigt. För varje dag betalningen senareläggs, tillkommer en dag då samma pengar kan användas för bolagets utveckling. Säkerställ att eventuella utnyttjade rabatter korrekt värderar kapitalkostnaden och inte blir en källa till minskad lönsamhet. Alla organisationer bör arbeta för att säkra villkoren mot leverantörerna och en god efterlevnad av desamma.

Varulager

Varulager

Lager kostar pengar. Det kostar pengar att lagra och hantera gods och det kostar pengar att binda kapital. Lageroptimering innebär att man har rätt mängd av rätt varor på rätt lager vid varje tillfälle. För att lyckas med det krävs systemstöd, processer och uppföljning.

Kundreskontra

Kundreskontra

Genom att arbeta aktivt med sina kundfordringar, kan man frigöra kapital som är bundet i obetalda fakturor eller dåliga villkor. För varje dag betalningen tidigareläggs, tillkommer en dag då samma pengar kan användas för bolagets utveckling. Säkerställ att eventuella rabatter korrekt värderar kapitalkostnaden och inte blir en källa till minskad lönsamhet. Alla organisationer bör arbeta för att säkra villkoren mot kunderna och en god efterlevnad av desamma.

Hör gärna av dig för att diskutera era utmaningar

Kontakta oss