Viktiga faktorer att överväga vid val av lösning för lagerautomatisering

Denna text bygger på en summering utav slutsatserna ifrån rapporten “Ett strategiskt avstamp - Nyckelbeslut för att investera i och utveckla ett högautomatiserat lager” ifrån Handelsrådet författad av Joakim Kembro och Andreas Norrman (https://handelsradet.se/app/uploads/2023/06/Rapport-2023_14.pdf)

Kortare ledtidskrav, bredare sortiment, ökad prispress etc. har gjort att lagrets roll och betydelse för att spela en nyckelroll i företagets operationella, taktiska och strategiska utveckling.

För att säkerställa att lagret kan leva upp till de nya kraven är det många svenska företag som väljer att automatisera lagret och dess processer, från mottagning till utleverans.

Val av automationslösning och säkerställande av ett lönsamt business-case ska självklart baseras på den marknads-, sortiment- och flödessituation företaget befinner sig i, t ex:

 • Ordervolym, orderfrekvens samt variationer
 • Orderstruktur och dag-/vecka-/säsongsvariationer
 • Sortimentets karaktär
 • Ledtider
 • Tillgänglighet

Men för att valet av lagerautomation ska bli lyckat även på lång sikt krävs ofta betydligt fler aspekter att beakta, vilket gör beslut och automatiseringsprojektet betydligt mer komplexa. Detta menar Joakim Kembro och Anderas Norrman, professorer vid Lunds universitet, i en ny rapport från Handelsrådet.

Baserat på denna rapport har följande summering gjorts över faktorer som bör beaktas och värderas:

 • Företagets mognadsgrad, situationsförståelse och förkunskap om automation kommer påverka val och effekter av automationslösning.
 • Etablera en automationsstrategi. Automatiserade lagerlösningar innebär stora och långsiktiga investeringar som påverkar företagets operativa, taktiska och strategiska manöverutrymme och flexibilitet långt fram i tiden. Automationsstrategi och kommande lösningar bör vara väl förankrad i företagets övergripande supply chain strategi.
 • Helhetsperspektiv och framtidssyn, för att undvika inlåsningseffekt. Viktigt att tidigt hantera aspekter somskalbarhet och flexibilitet gällande volym (lager och order), lokal, kundservice, teknikutveckling etc.
 • Automatiserade lagerlösningar optimeras ofta för en viss affärsmodell vilket kan begränsa flexibilitet och konkurrenskraft. Framtida förändring av t ex leveranskanaler mot kund (t ex online) eller större volym- och sortimentsförändringar kommer troligen sänka produktivitet samt kräva ytterligare investeringar och anpassningar.
 • Företagets ledning, ägarstruktur och ägarnas affärsmodell påverkar ofta investeringens storlek, återbetalningskrav, finansieringslösningar och takten
 • Val av automationslösning blir ofta lika mycket val av leverantör som val av specifika teknisk lösning. Förtroende, förståelse, långsiktig relation, partnerskap och kultur är viktiga faktorer.
 • Utveckling av anpassad driftsorganisation, roller, arbetssätt och kunskap är mycket viktigt för att skapa kontroll och på egen hand driva anläggningen med full produktivitet. Ökad automation kräver förändrad organisation och kompetens på strategisk, taktisk och operationell nivå, bl a inom dataanalys, planering av flöden, IT och service.
 • Personal- och kompetensbrist samt konkurrens om lagerpersonal driver på automatiseringsbehovet. Även skapandet av ”logistikkluster”. Klusterbildning bör utnyttjas eftersom det kan ge fördelar som förbättrad infrastruktur, kollektivtrafik, bemanningspooler, kunskapsutbyte, etc
 • Vid automatisering är ergonomi och den psykosocial arbetsmiljö en viktig aspekt att beakta. I många fall uppstår monotona arbetsuppgifter som kräver arbetsrotation, förändrad personalplanering för ökad trivsel och stimulerande arbetsmiljö. 

Ytterligare nya risker och hot som lagerautomation medför är bl a:

 • Känslighet för driftstopp. Det ställer krav på ökad teknisk redundans, men även operativa driftstoppsrutiner och teknisk servicekompetens i beredskap
 • Cyberattacker. IT-säkerheten får en ökad betydelse.
 • Cirkulär ekonomi. Det är ofta tidskrävande och platskrävande att hantera returer i ett automatiserat lager

Vi på Coact har stor erfarenhet ifrån projekt rörande lagerautomation och stöttar i alla faser av ett sådant projekt. För exempel läs gärna följande case: